NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „BIAŁY PRĄDNIK”

Teleporady

Teleporada POZ to narzędzie , które dzięki udzieleniu świadczenia opieki zdrowotnej na odległość zwiększa bezpieczeństwo pacjenta oraz personelu ograniczając bezpośredni kontakt do sytuacji uzasadnionej klinicznie.

Każde świadczenie zdrowotne udzielone w bezpośrednim kontakcie z pacjentem lub na odległość jest umówione po wcześniejszym rozpoznaniu potrzeby pacjenta.

Prosimy aby umówienie na świadczenie zdrowotne odbywało się w formie telefonicznej.

Nie wyklucza się jednak rejestracji osobistej lub przez osoby trzecie.

Podczas uzgodnienia terminu świadczenia zdrowotnego pracownik medyczny odpowiedzialny za rejestrację;

  • rozpoznaje potrzebę zdrowotną,
  • weryfikuje możliwość udzielenia świadczenia w POZ,
  • wpisuje termin świadczenia w terminarz,
  • informuje pacjenta na jakich zasadach będzie udzielone świadczenie zdrowotne lub teleporada

Teleporada udzielana jest w formie porady telefonicznej.

Teleporady udzielane są przez lekarzy, pielęgniarki , położną w zakresie ich kompetencji.

Obowiązują następne modele teleporad:

  • Lekarz, pielęgniarka, położna kontaktuje się z pacjentem
  • Pacjent kontaktuje się z lekarzem, pielęgniarka, położna (tel. kont. 12/415-32-42, 12/415-35-86)

Podczas uzgadniania terminu przedstawiany jest sposób kontaktu.

W przypadku trzech nieudanych prób kontaktu z pacjentem personel medyczny rezygnuje z kolejnych prób przeprowadzenia teleporady oraz fakt ten odnotowuje w dokumentacji.

Podczas teleporady lekarz, pielęgniarka , położna dokonuje oceny stanu pacjenta ustala czy teleporada jest wystarczająca formą świadczenia dla występującego problemu zdrowotnego, czy konieczna jest wizyta osobista lub wizyta domowa lub inne świadczenie medyczne.

Harmonogram pracy przychodni zapewnia czas na teleporady, wizyty osobiste w przychodni, wizyty domowe oraz świadczenia dla dzieci zdrowych, bilanse i szczepienia.

Wizyty osobiste realizowane są z zastosowaniem środków bezpieczeństwa związanych z ryzykiem zakażenia SARS COV 2 oraz z obowiązującymi wytycznymi w tym zakresie.

Pacjenci na wizyty osobiste umawiani są na określona godzinę.

Praca poradni jest tak zorganizowana aby w poczekalni była obecna jak najmniejsza liczba osób z zachowaniem dystansu między osobami.

Pacjenci wchodzący do przychodni zabezpieczają usta i nos maseczką, odkażają ręce, mają mierzona temperaturę, wypełniają wywiad epidemiologiczny- ankietę.

Na stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej w przychodni zamieszczony jest adres skrzynki email (rejestracja@nzozbialypradnik.pl).

Skip to content