NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „BIAŁY PRĄDNIK”

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PACJENTÓW W NZOZ BIAŁY PRĄDNIK SP Z O.O

Administratorem Państwa danych osobowych jest Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej  „Biały Prądnik” Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bałtyckiej 3, 31-214 Kraków , adres e-mail: bialypradnik@vp.pl, numer telefonu: 12/415 32 42, wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000031892, numer NIP: 9451874941, REGON: 357035536, którego akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym w Krakowie.

Dane będą przetwarzane w celu prowadzenia przez Administratora działalności leczniczej,  w szczególności w celu świadczenia przez Administratora usług medycznych oraz prowadzenia wymaganej przepisami prawa dokumentacji medycznej.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie będzie skutkowało niemożnością wykonania usługi medycznej.

Administrator Państwa danych oświadcza, że mają Państwo prawo do wycofania zgody na przetwarzane danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wcześniej udzielonej zgody.

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, żądania ich sprostowania, żądania ich usunięcia bez zbędnej zwłoki, prawo ograniczenia przetwarzania i prawo przenoszenia danych, jeżeli prawa te nie są ograniczone przepisami ustawy o działalności leczniczej i ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli Państwa dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. Podstawą prawną przetwarzania danych w zakresie prowadzenia działalności leczniczej, w tym także w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej, jest art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – dalej: RODO, w zw. z przepisami ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej oraz ustawy z 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Podstawą przetwarzania danych w zakresie, jaki jest niezbędny dla ochrony żywotnych interesów pacjenta, może być również art. 6 ust. 1 lit. d RODO. W zakresie, w jakim przetwarzane dane obejmują dane szczególnych kategorii, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 9 ust. 2 lit. c i h RODO.

Państwa dane możemy udostępniać podmiotom leczniczym w związku z zachowaniem ciągłości leczenia, organom administracji w związku z wypełnianiem obowiązków prawnych, podmiotom serwisującym urządzenia Administratora, w których przetwarzane są dane osobowe. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej będą przetwarzane zgodnie z wymogami art. 29 ust. 1 ustawy z 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, tj. przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkami, określonymi w art. 29 ustawy o prawach pacjenta.

Obiekt jest monitorowany

Monitoring prowadzony jest przez Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Biały Prądnik” Sp. z o.o, w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów, lekarzy, pielęgniarek i
pozostałych pracowników oraz ochrony mienia i obejmuje korytarze. Nagrania są przechowywane przez 30 dni. Więcej informacji można uzyskać: numerem telefonu 12/415 32 42, w rejestracji oraz od inspektora ochrony danych adres e-mail: bialypradnik@vp.pl.

 

Skip to content