NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ „BIAŁY PRĄDNIK”

RODO

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Biały Prądnik” Sp. z o.o.

31-214 Kraków, ul. Bałtycka 3 tel./fax: (0-12) 415 32 42, (0-12) 415 35 86

NIP 945 18 74 94, Regon 357035536

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.Urz.UE.L z 2016 r. Nr 119, str. 1 (powoływanego dalej jako:„RODO”) informujemy, że:

Administrator danych:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest NZOZ „Biały Prądnik” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Bałtycka 3, tel. 12 415 32 42.

Inspektorem ochrony danych w NZOZ „Biały Prądnik” Sp. z o.o. jest Pani Angelika Głowacka

Dane kontaktowe: tel.: 519 580 798, adres e-mail: a.mokrzycka@angelbhp.pl
Cele i podstawy prawne przetwarzania danych:

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1318, z późn. zm. – powoływanej dalej jako: „ustawa o prawach pacjenta”) przez osoby obowiązane do zachowania tajemnicy zawodowej w celu wywiązania się z obowiązku prawnego prowadzenia dokumentacji medycznej. Szczególnie wrażliwe dane o stanie Pana/Pani zdrowia są przetwarzane na podstawie art. 9 ust. 2 lit. h RODO w celu diagnozy medycznej, profilaktyki zdrowotnej oraz leczenia i zapewnienia opieki zdrowotnej.

Odbiorcy danych:

Pana/Pani dane osobowe zawarte w dokumentacji medycznej mogą być udostępnione osobom uprawnionym na podstawie art. 26 ustawy o prawach pacjenta, w tym zwłaszcza podmiotom udzielającym świadczeń zdrowotnych (jeżeli dokumentacja ta jest niezbędna do zapewnienia ciągłości świadczeń zdrowotnych) oraz właściwym organom władzy publicznej (np. Narodowemu Funduszowi Zdrowia w zakresie niezbędnym do wykonywania jego zadań). Ponadto Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazane naszym dostawcom, którym zlecamy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy, w zakresie do tego niezbędnym, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie sprawozdawczości do NFZ oraz są zobowiązane do zachowania ich w tajemnicy.

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego:

Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

Okres przechowywania danych:

Okres przechowywania Pana/Pani Danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej jest określony w art. 29 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta. Dane do logowania na platformie informatycznej http://wyniki-dilab.com.pl/ są przechowywane przez okres obowiązywania umowy o świadczenie tej usługi.

Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych:

Przysługują Panu/Pani następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
1) prawo dostępu do danych osobowych;
2) prawo do sprostowania danych osobowych;
4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
5) prawo do przenoszenia danych do innego administratora;
6) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

Konsekwencje niepodania danych osobowych:

Podanie danych osobowych na potrzeby świadczenia usług zdrowotnych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do należytego prowadzenia dokumentacji medycznej, a zatem konsekwencją niepodania tych danych może być odmowa udzielenia świadczenia.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie:

Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Monitoring wizyjny

Monitoring zamontowany w Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Biały Prądnik Sp. z o.o. dotyczy pomieszczeń ogólnodostępnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów oraz pracowników. Kamera przesyła podgląd na żywo który jest widoczny na monitorze w pomieszczeniu, gdzie przeprowadza się rejestrację pacjentów oraz istnieje możliwość podglądu na komórce osoby kierującej placówką medyczną. Obraz jest zapisywany na dysku oraz automatycznie usuwany po 3 miesiącach. Pomieszczenia objęte monitoringiem wizyjnym zostały oznaczone w odpowiedni sposób.

Skip to content