ZAKRES OPIEKI

Świadczenia Podstawowej Opieki Zdrowotnej realizowane są w naszym podmiocie  bezpłatnie w ramach zawartego kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Udzielane są ubezpieczonym, którzy dokonali wyboru lekarza i/lub  pielęgniarki i/lub położnej POZ poprzez złożenie odpowiedniej deklaracji wyboru, a także uczniom objętym opieką przez pielęgniarki szkolne.

Aby skorzystać ze świadczeń POZ należy złożyć wypełnioną deklaracje, która dostępna jest  w zakładce: Deklaracje POZ (Lekarz, Pielęgniarka, Położna).

W celu podpisania deklaracji, należy zgłosić się do rejestracji lub złożyć ją przez Internetowe Konto Pacjenta. IKP

W zakresie świadczeń gwarantowanych Podstawowej Opieki Zdrowotnej  porady udzielane są pacjentom ambulatoryjnie lub w przypadkach uzasadnionych wskazaniami medycznymi w domu pacjenta zgodnie z harmonogramem pracy naszej poradni.

Poradnia nasza zapewnia również możliwość uzyskania przez pacjenta świadczeń udzielanych na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, tzw. Teleporady.

Pielęgniarka POZ sprawuje kompleksową opiekę pielęgniarską nad zadeklarowanymi do niej pacjentami. Realizuje (zgodnie z obowiązującym zakresem zadań) zlecenia na zabiegi i procedury medyczne wydane przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego

 • organizowanie i prowadzenie działalności zapobiegawczo- leczniczo- diagnostycznej
 • wykonywanie zabiegów leczniczych i pielęgnacyjnych wynikających z planu leczenia na pisemne zlecenie lekarza również w domu pacjenta
 • świadczenia profilaktyczne
 • profilaktyka i promocja zdrowia
 • współdziałanie w sprawowaniu opieki nad rodziną z innymi podmiotami

Opieka pielęgniarska i położnicza nad ubezpieczonymi realizowana jest w ambulatorium oraz w miejscu zamieszkania pacjenta. Opieka ta odbywa się od poniedziałku do piątku w godz. 8 -18 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. W uzasadnionych medycznie przypadkach świadczenia udzielane są w dniu zgłoszenia, w pozostałych przypadkach - w terminie uzgodnionym z pacjentem.

Położna POZ sprawuje pielęgnacyjną opiekę położniczo - ginekologiczno - neonatologiczną nad kobietami i dziećmi (chłopcami) do 2. miesiąca życia.

 • planowanie i realizacja pielęgnacyjnej opieki położniczo – ginekologicznej nad pacjentem i jego rodziną
 • opieka położnicza nad kobietą ciężarną , położnicą i noworodkiem
 • promocja, edukacja zdrowotna
 • poradnictwo w zakresie samo opieki i samo pielęgnacji w odniesieniu do noworodków, kobiet, i ich rodzin
 • rozpoznanie i ocena sytuacji społeczno- zdrowotnej rodziny
 • współdziałanie w sprawowaniu opieki z innymi podmiotami

Opieka położnicza nad ubezpieczonymi realizowana jest w ambulatorium oraz w miejscu zamieszkania pacjenta. Opieka ta odbywa się od poniedziałku do piątku w godz. 8 -18 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. W uzasadnionych medycznie przypadkach świadczenia udzielane są w dniu zgłoszenia, w pozostałych przypadkach - w terminie uzgodnionym z pacjentem.

Pielęgniarka szkolna obejmuje profilaktyczną opieką dzieci i młodzież w wieku od 6. do 18./19. roku życia (wg rocznika od klasy 0 do ostatniej klasy szkoły ponadgimnazjalnej).

Pielęgniarka szkolna nie zapewnia opieki przez cały czas trwania zajęć lekcyjnych w szkole. Jest obecna w szkolnym gabinecie od poniedziałku do piątku w wymiarze czasu proporcjonalnym do liczby uczniów objętych opieką oraz z uwzględnieniem planu lekcji.

Bezpłatne badania kolonoskopowe w ramach Programu Badań Przesiewowych raka jelita grubego z Ministerstwa Zdrowia

Nadmiar codziennych spraw oraz przyspieszone tempo życia nie pozwalają nam należycie zadbać o swoje zdrowie. Efektem tego jest wzrost liczby zachorowań,  a także, niestety i zgonów. Drugą, co do częstości przyczyną umierania Polaków w średnim wieku są choroby nowotworowe. Systematycznie prowadzone badania przesiewowe pozwalają wykryć chorobę w stadium mało zaawansowanym, pozwalając tym samym na wczesne, skuteczne, radykalne leczenie. Wcześnie wykryty i usunięty nowotwór jelita grubego daje chorym szansę pełnego wyleczenia.

Do badania kwalifikują się osoby:

 • w wieku 50 - 65 lat
 • osoby w wieku 40 - 49 lat bez objawów raka jelita grubego, które miały w rodzinie przynajmniej jednego krewnego pierwszego stopnia (rodzice, rodzeństwo, dzieci) z rakiem jelita grubego
 • osoby w wieku 25 - 49 lat z rodziny z zespołem Lyncha
 • osoby w wieku 20 - 49 lat pochodzące z rodziny z zespołem polipowatości rodzinnej gruczolakowatej – FAP. W tym przypadku konieczne jest skierowanie (potwierdzenie) z Poradni Genetycznej.

Jeśli spełniasz warunki uprawniające do skorzystania z badania zapraszamy do kontaktu:

 • telefonicznego: 12 357 22 91; 12 357 22 92; 12 357 20 51
 • oraz osobiście  przy ul. Fortecznej 12A, 32-086 Węgrzce.

Zapraszamy do kontaktu.